پرداخت به موقع عوارض گامي مؤثر در جهت آباداني و بالندگي شهر است.
نقطه قوت شهرداري اطلاع رساني و فرهنگ سازي است.

ساختن يك شهر زيباي رويائي فقط از عهده اراده جدي شهروندهاي مسئول برمي آيد.
زيباترين رويا براي شهروند خوب ، داشتن يك شهر زيباي رويائي است.
شاد زيستن يعني تندرستي و اميدواري و احترام و كمك به همشهري ها.
شهر خوب و زيبا رويا نيست ، با همت شهروند خوب ساختني است.
شهروند خوب به حقوق همشهري ها احترام مي گذارد.
شهر خوب را شهروند خوب مي سازد.
آينده متعلق به كساني است كه زيبائي روياهاي خويش را باور دارند.
شهروند با اخلاق ، شهري زيبا و دوست داشتني مي سازد.
شهروند خوب در شهر با اخلاق احساس ارزشمندي و عزت نفس مي كند.
شهروندني كه اراده و پشتكار دارد روي شكست را نمي بيند.
حفظ و گسترش فضاي سبز يعني ؛ آرامش ، تندرستي و نشاط درخت ها يعني ريه هاي تنفسي شهر ما ، در حفظ و گسترش درخت ها كوشا باشيم.
طبيعت امانتي است در دست ما ، با حفظ و نگهداري از طبيعت سلامتي و نشاط را به خود و آيندگان هديه كنيم.
همشهري عزيز امروز روز خوشي براي شماست ؛ پس مي گويم " روز خوش" تحقير و سرزنش كودك موجب افسردگي در بزرگسالي مي شود.
چه زيباست بخشش جزئي از اصول شهروندي ما در زندگي باشد.
هر چهره اي با لبخند زيباتر مي شود؛ لبخند بزنيم تا از پيامدهاي مثبت اين موهبت الهي بهره مند شويم.

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها