شهرداري قرق در نظر دارد باستناد موافقتنامه شماره 657136  مورخ 1398/11/14سازمان برنامه و بودجه استان گلستان ، اجرای پروژه شبکه جمع آوری آبهای سطحی  براساس برآورد دیتایل ها و نقشه و مشخصات پیوست در سامانه ستاد را به پيمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد.

b_250_250_16777215_00_images_9999655254.jpg

 پیمانکارانی كه مايل به شركت در مناقصه مي باشند می بایست ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار اول آگهی تا مورخه 99/01/31 تا ساعت 14:30 مبادرت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه نمایند و ظرف مدت 10 روز  از مورخه 99/02/01 مهلت دارند پیشنهادات - اسناد مناقصه  وگواهی صلاحیت پیمانکاری- تاییدیه کد معاملاتی فعال شرکت(کدبورس)  و اساسنامه و رزومه کاری شرکت را تا روز  پنج شنبه  مورخه  99/02/11 تا ساعت 13:00 در سامانه مذکور بارگذاری نمایند .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (آگهی مناقصه.PDF)آگهی مناقصه.PDF306 kB

سال 1401

نظرات مردمی

پیوندها