b_250_250_16777215_00_images_1487591419.jpg

 شهرداری قرق در نظر دارد در اجرای درخواست واحد عمران  شهرداری جهت یادمان شهدای غواص بشماره98/1116 مورخ 98/04/5 به خرید  اقلام بشرح جدول و تصاویر پیوست باستناد ماده 3 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق استعلام بها با حداقل بهاء ممکنه اقدام نماید  .

مقتضی است ضمن بررسی تمام شرایط و جوانب امر قیمت پیشنهادی در همین برگه استعلام راتا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ   22/  4 / 98   با درج قیمت، آدرس دقیق و شماره تماس و مهر وامضاء بصورت خوانا ثبت واعلام نماید. شایان ذکر است که شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بادر نظر گرفتن صرفه و صلاح مختار و حق هر گونه اعتراض از جنابعالی و سایرین قابل قبول و پذیرفته نمی باشد.

 

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (استعلام موزاییک.pdf)استعلام موزاییک.pdf588 kB

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها