b_250_250_16777215_00_images_images4656535737525.jpg


شهرداري قرق در نظردارد در اجرای مصوبه  شماره 142 شورای اسلامی شهر مورخ 98/02/03 اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را با شرايط به شرح پیوست به پيمانكار واجد شرايط  اعم ازحقیقی یا حقوقی بصورت استعلام بها واگذار نمايد .لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/02/28 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

 

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (استعلام.PDF)استعلام.PDF375 kB

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها