ادامه مطلب...

آگهی مناقصه جدول بندی  دال  بتنی 50*50شهرداری قرق

1-موضوع مناقصه : مناقصه اجرای جدول بندی 50*50 بطول 700متر و90 متر دال بتنی روی جدول فوق از طریق استعلام بها

2-نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار : شهرداری قرق –بلوار امام رضا – جنب مسجد جامع

3-محل ،زمان ومهلت ارسال مدارک وقیمت پیشنهادات وگشایش پاکات : دبیرخانه شهرداری قرق به آدرس فوق –تاپایان وقت اداری 97/01/26  روز یکشنبه وبازگشایی پاکات مناقصه  روز بعد با حضور اعضا کمیسیون درمحل شهرداری صورت خواهد پذیرفت. 

اطلاعات وجزئیات موضوع مناقصه در اسناد قید گردیده ،مناقصه گران میتوانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01732313079 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شهرداری قرق

اسناد مناقصه پیوست شد.

 

ادامه مطلب...

شهرداری قرق در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره  40مورخ 96/12/6 شورای محترم شهر ،امورات رفت وروب و جمع آوری زباله و ایجاد و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر، پشتیبانی  امور اداری و امور نقلیه،بازرسی واجراییات را از طریق فراخوان عمومی بصورت حجمی به پیمانکاران حقوقی واجدالشرایط بمدت  یک سال واگذار نماید.

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه جدول بندی  دال  بتنی 50*50شهرداری قرق

1-موضوع مناقصه : مناقصه اجرای جدول بندی 50*50 بطول 2230 متر و90 متر دال بتنی روی جدول فوق ودال بتنی روی کانال 100*80 بطول60 متر بصورت اسناد خزانه بند (و)تبصره 16 یکساله ودوساله

شهرداری قرق در نظر دارد بمنظور زیرسازی معابر سطح شهر قرق نسبت به انتخاب پیمانکار واجد الشرایط از طریق استعلام بها اقدام نماید.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...
شهرداری قرق در نظردارد بمنظور جمع آوری و هدایت آب های سطحی، اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد تا تاریخ 96/6/13روز دوشنبه به سایت شهرداری قرق به نشانی ghoroghcity.ir ویا به امور مالی شهرداری قرق مراجعه نمایید.

روابط عمومی شهرداری و شورای شهرقرق

ادامه مطلب...
شهرداری قرق در نظردارد بمنظور جمع آوری و هدایت آب های سطحی،  اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید . جهت دریافت اسناد تا تاریخ ۹۶/۵/۱۵روز یکشنبه به سایت شهرداری قرق به نشانی ghoroghcity.ir ویا به امور مالی شهرداری قرق مراجعه نمایید .

روابط عمومی شهرداری و شورای شهرقرق

 

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها