ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه اول سال 1400 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد شهرداری وشورای اسلامی شهر قرق  در دوره پنجم شورا به شرج پیوست جهت استحضار مردم شریف شهر قرق انتشار یافت.

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1399 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه اول سال 1399 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

 

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1398 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه نخست سال 1398ادامه مطلب... شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1397 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه اول سال 1397 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

 ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1396 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرق ، مرتضی امینی شهردار قرق با اشاره به اینکه بخشی از ایام دهه مبارک فجر با دهه فاطمیه مقارن شده بود؛تاکید کرد رویکرد برنامه های دهه فجر شهر ، گرامیداشت این ایام با حفظ حرمت آیین ها و مراسم ایام فاطمیه بوده است. سپس وی اهم فعالیت های انجام شده توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر را به شرح ذیل برشمرد:

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها