ادامه مطلب...

شهرداري قرق در نظردارد در اجرای مصوبه  شماره 169 شورای اسلامی شهر مورخ 98/09/10عملیات بنایی پارک بانوان واقع درخیابان فردوس 44 را با شرايط به شرح و نقشه پیوستی به پيمانكار واجد شرايط  اعم ازحقیقی یا حقوقی بصورت استعلام بها واگذار نمايد .لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ 16/10/98 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد ایران) مراجعه و پیشنهاد خود راثبت نمایند.

ادامه مطلب...

 شهرداری قرق در نظر دارد در اجرای درخواست واحد عمران  شهرداری جهت یادمان شهدای غواص بشماره98/1116 مورخ 98/04/5 به خرید  اقلام بشرح جدول و تصاویر پیوست باستناد ماده 3 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق استعلام بها با حداقل بهاء ممکنه اقدام نماید  .

 

ادامه مطلب...


شهرداري قرق در نظردارد در اجرای مصوبه  شماره 142 شورای اسلامی شهر مورخ 98/02/03 اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را با شرايط به شرح پیوست به پيمانكار واجد شرايط  اعم ازحقیقی یا حقوقی بصورت استعلام بها واگذار نمايد .لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/02/28 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

 

شهرداری قرق در نظردارد خرید آسفالت را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجدشرایط دارای گواهی صلاحیت واگذار نماید.

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

ادامه مطلب...

شهرداری قرق در نظردارد بمنظور جمع آوری و هدایت آب های سطحی، اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

شهرداري قرق در نظردارد در اجرای صورتجلسه شماره 74 شورای اسلامی شهر مورخ 1397/4/26 ومجوز شماره1056/97 مورخ 1397/3/30مدیریت محترم منابع آب منطقه ای شهرستان گرگان عملیات حفر چاه را با شرايط زيربه پيمانكار واجد شرايط  اعم ازحقیقی یا حقوقی بصورت استعلام بها واگذار نمايد .

ادامه مطلب...

شهرداری قرق در نظردارد بمنظور جمع آوری و هدایت آب های سطحی، اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/5/13 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه جدول بندی  دال  بتنی 50*50شهرداری قرق

1-موضوع مناقصه : مناقصه اجرای جدول بندی 50*50 بطول 700متر و90 متر دال بتنی روی جدول فوق از طریق استعلام بها

2-نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار : شهرداری قرق –بلوار امام رضا – جنب مسجد جامع

3-محل ،زمان ومهلت ارسال مدارک وقیمت پیشنهادات وگشایش پاکات : دبیرخانه شهرداری قرق به آدرس فوق –تاپایان وقت اداری 97/01/26  روز یکشنبه وبازگشایی پاکات مناقصه  روز بعد با حضور اعضا کمیسیون درمحل شهرداری صورت خواهد پذیرفت. 

اطلاعات وجزئیات موضوع مناقصه در اسناد قید گردیده ،مناقصه گران میتوانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01732313079 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شهرداری قرق

اسناد مناقصه پیوست شد.

 

ادامه مطلب...

شهرداری قرق در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره  40مورخ 96/12/6 شورای محترم شهر ،امورات رفت وروب و جمع آوری زباله و ایجاد و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر، پشتیبانی  امور اداری و امور نقلیه،بازرسی واجراییات را از طریق فراخوان عمومی بصورت حجمی به پیمانکاران حقوقی واجدالشرایط بمدت  یک سال واگذار نماید.

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه جدول بندی  دال  بتنی 50*50شهرداری قرق

1-موضوع مناقصه : مناقصه اجرای جدول بندی 50*50 بطول 2230 متر و90 متر دال بتنی روی جدول فوق ودال بتنی روی کانال 100*80 بطول60 متر بصورت اسناد خزانه بند (و)تبصره 16 یکساله ودوساله

سال 1398

نظرات مردمی

پیوندها

 saamad