ادامه مطلب...

شهرداری قرق در نظر دارد نسبت به واگذاری ۲عدد دکه فروشگاهی از طریق سرمایه گذاری به روش BOT(ساخت،بهره برداری،انتقال) طبق نقشه و دیتایل شهرداری و نظریه کارشناسی به افراد حقیقی وحقوقی واجدالشرایط اقدام نماید.

شهرداري قرق در نظر دارد باستناد موافقتنامه شماره 657136  مورخ 1398/11/14سازمان برنامه و بودجه استان گلستان ، اجرای پروژه شبکه جمع آوری آبهای سطحی  براساس برآورد دیتایل ها و نقشه و مشخصات پیوست در سامانه ستاد را به پيمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

شهرداری قرق در نظر دارد باستناد موافقت نامه شماره 657136مورخ 98/11/14 ساز مان برنامه و بودجه استان گلستان ،  اجرای پروژه شبکه جمع آوری آبهای سطحی را براساس برآورد ، دیتایل و نقشه و مشخصات مندرج در سامانه  ستادبه پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.

 

ادامه مطلب...

شهرداری قرق در نظر دارد باستناد موافقت نامه شماره 657127 مورخ 98/11/14 سازمان برنامه و بودجه استان گلستان ،  اجرای پروژه دیواره سنگی نهر ربیع کلا را در حد فاصل خیابان فردوس 20 الی 32 براساس برآورد ، دیتایل و نقشه و مشخصات پیوست را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب...

شهرداري قرق در نظردارد در اجرای مصوبه  شماره 169 شورای اسلامی شهر مورخ 98/09/10عملیات بنایی پارک بانوان واقع درخیابان فردوس 44 را با شرايط به شرح و نقشه پیوستی به پيمانكار واجد شرايط  اعم ازحقیقی یا حقوقی بصورت استعلام بها واگذار نمايد .لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ 16/10/98 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد ایران) مراجعه و پیشنهاد خود راثبت نمایند.

ادامه مطلب...

 شهرداری قرق در نظر دارد در اجرای درخواست واحد عمران  شهرداری جهت یادمان شهدای غواص بشماره98/1116 مورخ 98/04/5 به خرید  اقلام بشرح جدول و تصاویر پیوست باستناد ماده 3 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق استعلام بها با حداقل بهاء ممکنه اقدام نماید  .

 

ادامه مطلب...


شهرداري قرق در نظردارد در اجرای مصوبه  شماره 142 شورای اسلامی شهر مورخ 98/02/03 اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را با شرايط به شرح پیوست به پيمانكار واجد شرايط  اعم ازحقیقی یا حقوقی بصورت استعلام بها واگذار نمايد .لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/02/28 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

 

شهرداری قرق در نظردارد خرید آسفالت را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجدشرایط دارای گواهی صلاحیت واگذار نماید.

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

ادامه مطلب...

شهرداری قرق در نظردارد بمنظور جمع آوری و هدایت آب های سطحی، اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

شهرداري قرق در نظردارد در اجرای صورتجلسه شماره 74 شورای اسلامی شهر مورخ 1397/4/26 ومجوز شماره1056/97 مورخ 1397/3/30مدیریت محترم منابع آب منطقه ای شهرستان گرگان عملیات حفر چاه را با شرايط زيربه پيمانكار واجد شرايط  اعم ازحقیقی یا حقوقی بصورت استعلام بها واگذار نمايد .

سال 1403

نظرات مردمی

پیوندها