محمد علی رضایی

رئیس شورای اسلامی شهر

 

..............................................................................................................................................
 

حسن جهانتیغ

نایب رئیس شورای اسلامی شهر

 

..................................................................................................................................................

 

 

 

منصور بارانی

 

منشی شورای اسلامی شهر

 

......................................................................................................................................

  

 

 

صابر کول میرپور

عضو شورای اسلامی شهر

 

 

............................................................................................................................................

 


برات اله بیروتی الهی

عضو شورای اسلامی شهر


 

 

 

 

 

سال 1401

نظرات مردمی

پیوندها