همزمان با هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره دلاوری ها وایثارگری های رزمندگان شهر قرق ،مجموعه ای از تصاویر ایثارگران شهر قرق طی فراخوان قبلی شهرداری و شورای اسلامی شهر جمع آوری و جهت دید عموم انتشار می یابد.

b_250_250_16777215_00_images_255555.jpg

یاد از خودگذشتگی و ایثار همه شهدا،جانبازان ،آزادگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس گرامی باد.با تشکر از کمیته ایثارگران شهر قرق و همه عزیزانی که ما را در جمع آوری این مجموعه یاری نمودند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرق

 

b_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125210_435.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125206_186.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125222_471.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125226_574.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125201_881.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125238_217.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125218_164.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125256_107.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125230_806.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125234_917.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125247_938.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125300_971.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125309_406.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125304_867.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125320_988.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125316_492.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125332_744.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125324_737.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125341_081.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125329_307.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125337_317.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125349_796.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125346_038.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125354_146.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125404_900.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125401_924.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125412_251.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125357_929.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125416_161.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125420_422.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125425_496.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125431_932.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125439_581.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125408_531.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125435_429.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125449_941.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125445_191.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125504_232.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125511_434.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125514_807.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125518_533.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125507_943.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125548_438.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125557_522.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125545_265.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125538_738.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125531_818.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125553_673.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125614_522.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125618_983.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125602_644.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125635_503.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125522_314.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125625_936.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125643_531.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125650_881.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125629_508.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125700_096.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125639_851.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125705_610.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125710_435.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123733_522.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123650_048.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123738_702.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123742_551.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123728_635.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123746_311.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123751_757.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125714_792.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123816_334.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123800_655.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123808_360.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123820_761.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123812_916.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123755_802.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123837_137.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123828_981.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123824_490.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123840_465.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123833_209.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123844_790.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123847_920.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123804_191.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123903_142.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123856_040.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123859_695.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123912_288.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123907_713.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123852_164.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124713_665.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124718_181.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_123916_498.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124721_814.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124726_683.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124739_644.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124730_954.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124748_125.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124734_578.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124800_944.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124809_440.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124757_819.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124816_908.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124804_765.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124743_333.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124812_828.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124827_294.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124823_313.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124819_924.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124831_464.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124834_352.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124845_860.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124838_821.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124849_350.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124841_994.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124852_172.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124902_231.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124920_107.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124949_705.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124905_866.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124911_532.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124859_241.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124924_123.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124916_865.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_124955_658.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125036_420.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125022_973.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125052_121.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125028_269.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125041_730.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125014_409.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125057_380.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125101_220.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125114_733.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125107_071.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125123_616.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125119_853.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125047_212.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125127_679.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125136_313.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125110_998.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125145_145.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125154_309.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125140_983.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125132_507.jpgb_250_250_16777215_00_images_IMG_20190930_125158_049.jpg

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (شهداوایثارگران قرق.zip)شهداوایثارگران قرق.zip69771 kB

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سال 1399

نظرات مردمی

پیوندها