ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،فرهنگی واجتماعی ،خدمات شهری و...   6 ماهه دوم سال 1402 شهرداری قرق در اجرای ماده 71 قانون شهرداریها پیوست شد.

 

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،فرهنگی واجتماعی ،خدمات شهری و...   6 ماهه اول سال 1402 شهرداری قرق در اجرای ماده 71 قانون شهرداریها پیوست شد.

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1401 شهرداری قرق در اجرای ماده 71 قانون شهرداریها پیوست شد.

 

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه اول سال 1401 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  پیوست شد.

 

 

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1400 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  پیوست شد.

 

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه اول سال 1400 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد شهرداری وشورای اسلامی شهر قرق  در دوره پنجم شورا به شرج پیوست جهت استحضار مردم شریف شهر قرق انتشار یافت.

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1399 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه اول سال 1399 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

 

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1398 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

سال 1403

نظرات مردمی

پیوندها