دفتر شهردار

مسئول:

شرح وظايف:

    تهیه و تنظیم برنامه های ملاقات مدیر
    گزارش مطالب مهم روزانه
    ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص ذیربط
    راهنمایی و یا در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مدیر امکان پذیر است .
    تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی .
    انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.دبيرخانه

مسئول:

شرح وظايف:

    دریافت نامه ها از طریق شبکه.
    ثبت ورود نامه های وارده و صادره درنرم افزار رایانه دبیرخانه
    تفکیک و توزیع نامه ها به سایر واحدهای شهرداری
    بایگانی مکاتبات اداری
    ارسال مراسلات .
    نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل .
    انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.واحد حقوقي

مسئول:

شرح وظايف:

    ارائه مشاور ه حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري
    اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري
    دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري
    تنظيم تعهد نامه ، صلحنامه و ساير قراردادها
    شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي.
    عضويت در گروه املاك و توافق منطقه.
    تهيه لوايح حقوقي.
    مكاتبه با ادارات ، دادگستري و ... در ارتباط با امور محوله.

 

واحد مالی

مسئول:

شرح وظایف:

ـ رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری .

ـ رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی .

ـ انطباق بودجه سالانه ، اصلاح ، بیلان و تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه های مالی شهرداری ها و دستور العمل های صادره .

ـ انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارت مصوب طبق مقررات و آئین نامه های مالی شهرداری ها .

ـ رسیدگی به ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد .

ـ تنظیم قراردادها ـ تحویل زمین ـ تحویل موقت ـ تحویل قطعی پیمانها .

ـ نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری .

ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده .

ـ نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی .

ـانجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.واحد شهرسازی

مسئول:

شرح وظایف:
1- صدور پروانه ساختمان و پايان كار و گواهي عدم خلاف و استعلامهاي دفتر خانه و بانك و .... براي متقاضيان
2-  تعيين ميزان و نحوه تخلفات از پروانه هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و ارجاع به مراجع ذيصلاح .
3-  عضويت در كمسيونهاي ماده 100 و کارگروه کمیته فنی
4- شناسايي مغايرتهاي موجود در طرحهاي تفضيلي با هماهنگي مسئول طرح تفصيلي.
5-بازديد سفت كاري و پايان كار و بررسي گزارشات مربوطه
6-تمديد پروانه
7-پاسخ به مراجعين حضوري در مورد استعلامات از لحاظ بازديد
8-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .

 واحد درآمد

مسئول:


شرح وظایف:

  1-وصول تمام درامد واحدهای مختلف شهرداری
  2- محاسبه پروانه های ساختمانی و عوارضات اضافه بنا و بدون پروانه
  3- صدور جواز کسب
  4-ارسال پرونده های دارای اضافه بنا به کمیسیون
  5-دادن اخطار و پلمپ مغازههای غیر تجاری
   6-دریافت عوارض سالیانهواحد آتش نشانی

 مسئول:

شرح وظایف:

1- نظارت و كنترل دقيق بر دفتر ثبت وقايع و امضاء در حاشيه دفتر

2- تصميم گيري و تعيين شيفت كاري پرسنل در ايستگاه

3- اطمينان از آمادگي كامل پرسنل و تجهيزات مربوطه جهت مقابله با حوادث.

4- اطمينان از آمادگي كليه شيرهاي آتش نشاني، از طريق بازديد دوره اي

5- بررسي اشكالات و كمبودهاي موجود در ايستگاه و كوشش در رفع آنها از نظر پرسنلي، تجهيزات و تاسيساتي.

6- نظارت و كنترل دقيق بر گزارشات تنظيمي حريقها، حوادث و انجام مكاتبات ايستگاه


واحد عمران

مسئول:

شرح وظایف:

عمران و آبادانی شهر با توجه به طرح هادی و تفضیلی شهر

بازگشایی و تعریض خیابانها (شارع عام )

عقد قرار داد با پیمانکاران ذیصلاح

نظارت وکنترل صورت وضعيتهاي مربوط به پيمانکاران شهرداري.

جدول گذاری خیابانها

پیاده رو سازی

زیر سازی و آسفالت خیابانهای اصلی

شن ریزی و زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر شهر بر اساس در خواست مردمی و خودیاری اهالی

هدایت آبهای سطحی

روکش آسفالت خیابانهای دارای قدمت بالا که نیاز به ترمیم دارند

 نظارت بر اجرای عملیات عمرانی بطور کلی

 واحد اداری

مسئول:

شرح وظایف:

بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداری شهرداری .

ـ نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری سایر واحدها .

ـ بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، بیمه و بازنشستگی کارکنان شهرداری .

ـ صدور ابلاغ احکام حقوقی کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری .

ـ تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان ، تهیه و تکمیل فرم های ارزشیابی سالانه پرسنل اداری .

ـ ابلاغ شرح وظایف پرسنل .

ـ تهیه صورت کارکرد ماهیانه و اضافه کاری پرسنل .

ـ رسیدگی به تقاضاهای استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و ...

 

 واحد خدمات شهري

مسئول: 

شرح وظایف:

* رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب

*جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت

*حفظ و نگهداری فضای سبز موجود درمنطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی یا اشجار یامعابر

* شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

*استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

* نظافت عمومي شهرونظارت برکار کارگران خدمات شهري .
*رسيدگي به امورات فضاي سبز ،ايجاد و نگهداري فضاي سبز شهر و کنترل کارباغبانان و کارگران فضاي سبز ، رسيدگي به امورات آتش نشاني وآماده نگهداشتن وسايل و ماشين آلات اطفا، حريق وکنترل کارپرسنل آتش نشاني جهت حضورمستمرشبانه روزي
*نگهداري وحفاظت ماشين آلات شهرداري وکنترل کاررانندگان .

* انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغلواحد حراست

 واحد فضاي سبز

مسئول: 

شرح وظایف:

حفظ ونگهداری فضای سبز موجود درشهر شامل میادین ، پارک  های محلی و اشجار .

ـ توسعه فضای سز بنا به نیاز شهر و استفاده ازدرخت ـ درختچه ها و سایر گل های زینتی در فصول مختلف در محل های مورد نیاز پیش بینی شده .

ـ پیش بینی توسعه سرانه فضای سبز و پارک های محلی .

ـ آبیاری ـ هرس و سمپاشی بموقع درختان و فضای سبز شهر .

ـ تقسیم کار مناسب و نظارت بر کارگران واحد مربوطه .

ـ رابط بین ادارات (آب ، برق ، گا ز، تلفن ).

ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

 

واحد آی تی

 

مسئول:

شرح وظایف:سال 1403

نظرات مردمی

پیوندها